Parkimiskaart liikumis- või nägemispuudega isikule

Liikumis- või nägemispuudega isiku parkimiskaart

                                                                              

Liikumispuudega inimeste parkimissoodustusi koordineerivad kohalikud omavalitsused.

Parkimiskaart väljastatakse taotluse esitanud isikule, kel esineb:

  • keskmisele, raskele või sügavale raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
  • ajutine liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise.

Parkimiskaardi väljaandmise aluseks on:

  • Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus. Kui otsusel puudub märge liikumis- või nägemispuude olemasolu kohta, on vaja lisaks vabas vormis tõendit pere- või eriarstilt, mis tõendab, et isikul esineb liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
  • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikule pere- või eriarsti väljastatud teatis.

 

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

 

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalkalde tõenäolise möödumise perioodiks kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavalt 6 kuuks pere- või eriarsti tõendi alusel.

 

Kohalike omavalitsuste kontaktid on leitavad siit: https://www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused