Töövõimetusleht ja -hüvitis

Tööl käival inimesel on haigestumise korral õigus töövõimetuslehele (nn haigusleht). Töövõimetuslehel pole ajalist piirangut, küll on aga töövõimetushüvitise (nn haigushüvitis) saamise aeg piiratud. Töötaval haigestunul (sh töövõimetuspensionär, vanaduspensinär) on õigus saada töövõimetushüvitist kuni haiguslehel märgitud töövõime taastumise päevani, kuid mitte rohkem kui 240 järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või 182 järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse eest. Haigekassa maksab haigushüvitist alates 9. päevast kui haiguslehe 190. päevani.

Reeglina haigestumise kolme esimese päeva eest töötaja hüvitist ei saa. 4.-8. päevani maksab hüvitist tööandja, alates 9. päevast haigekassa. Hüvitise määraks on 70% arvutatuna päevatulust – tööandja lähtub seejuures töötajale viimase kuue kuu jooksul makstud keskmisest töötasusust, haigekassa töötaja eest eelneval kalendiriaastal makstud sotsiaalmaksuga maksustatud tulust.

Täpsem info:

Eesti Haigekassa https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/toovoimetushuvitised

Ravikindlustuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/122062018008?leiaKehtiv

 

Haiguslehel olles tuleb meeles pidada, et tööandjal on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda, kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega. Pikaajaliseks töövõimetuseks nimetatakse seda, kui töötaja terviseseisund ei ole võimaldanud tööd teha nelja kuu jooksul. Töölepinguseadus ei määra ära täpset ajavahemikku, millest 4 kuud arvestatakse, kuid kohtulahenditele tuginedes võib öelda, et 4 kuud arvestatakse viimase 12 kuu jooksul.

Küsimuste korral võib kontakteeruda Tööinspektsiooni juristiga. Tasuta infotelefon 6406000 töötab igal tööpäeval 9:00-16.30. Samuti võib oma küsimusega pöörduda kirjalikult aadressil jurist@ti.ee  .

Töösuhet lõpetatades tuleb jälgida, millise paragrahvi alusel soovitakse tööleping lõpetada, kuna sellest oleneb kas ja milliseid hüvitisi on võimalik pärast töötukassalt saada.

 

Täpsem info:

Tööinspektsioon http://www.ti.ee/est/organisatsioon-kontaktid/tooinspektsioon/tooinspektsiooni-noustamisteenus/

Töölepinguseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146?leiaKehtiv

Eesti Töötukassa https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised