Hooldekodu

Üldhooldekodusse minekut võiks isik kaaluda juhul kui koduses keskkonnas ei ole enam võimalik toime tulla või hooldust korraldada. Pikaajalise ja ajutise ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise eesmärk on toetada isiku igapäevast toimetulekut, elukvaliteeti ja kindlustada turvaline elukeskkond üldhooldekodus. 

Juhul kui ülalpidamiskohtusega pereliikmete sissetulekud on piisavad hoolduskulude katmisel, siis puudub vajadus KOV poole pöördumiseks ja on võimalik pöörduda otse teenuse osutaja poole koha taotlemise eesmärgil. 

Juhul kui ülalpidamiskohustusega isikud puuduvad või jäävad hätta hoolduskulude finantseerimisel, tekib vajadus elukohajärgse KOV poole pöördumiseks. 

Iga elukohajärgne KOV on kehtestanud hooldusteenusele ehk väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja korra. Infoga saate tutvuda kohalike omavalitsuste kodulehtedel või otsida kehtestatud õigusakte Riigi Teatajast. 

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus kohalikule omavalitsusele. Taotlusele peaksite lisama perearsti/eriarsti väljavõtte isiku olulisematest terviseprobleemidest, määratud ravimitest ja hinnangu tervishoiuteenuste vajalikkuse ja mahu kohta (edaspidi raviplaan). 

Teenusevajadus tehakse kindlaks hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testidega KOV sotsiaaltöötajate poolt, hindamismetoodikad varieeruvad KOV-des. Haiglas viibiva isiku teenusevajadus tehakse valdavalt kindlaks haigla sotsiaaltöötaja ülevaate alusel. 

Sotsiaaltöötajatel on õigus küsida andmeid taotleja ja tema lähedaste sissetulekute ja vara kohta või nõusolekut nende väljaselgitamiseks. Teenuse vajaduse (toimetulek eneseteeninduses ja igapäevaste majapidamistoimingutega, vaimne võimekus) ja majandusliku analüüsi hindamise järgselt teeb sotsiaaltöötaja ettepaneku isiku teenusele suunamiseks ja isiku lähedaste ning KOV osaluse määramiseks hooldusteenuse eest tasumisel. Ülalpidamiskohustusega  isikute osaluse määramisel arvestab KOV isiku ning lähedaste sissetulekuid ja väljaminekuid ning määrab lähedaste osaluse arvestusega, et lähedastel säiliks toimetulekuvõime. Hooldusteenuse kulude kaasfinantseerimise alused on KOV-des erinevad. 

Üldhooldekodu valikul lähtuvad KOV sotsiaaltöötajad isiku abivajadusest ja vabade kohtade olemasolust hooldekodudes. Ei saa mainimata jätta ka lähedaste rolli sobivaima koha otsimisel. Vaba ja sobiva hoolduskoha leidmine võib osutuda pikkade järjekordade tõttu keeruliseks ning sageli ei õnnestu seda saada sobivaima teenuse osutaja juures.   

Hoolekandeasutuste kontaktid sotsiaalministeeriumi kodulehelt.