Kohaliku omavalitsuse pakutavad sotsiaaltoetused ja teenused

Sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmist korraldab inimese rahvastikuregistrisse kantud elukohajärgne kohalik omavalitsus (KOV).  Iga kohalik omavalitsus kehtestab abi osutamise korra, kus on kirjeldatud pakutavaid teenuseid ja toetusi ning nende taotlemise ja menetlemise protsessi.

Sotsiaalhooldekande seaduse alusel on KOV kohustatud osutama 13 sotsiaalteenust, lisaks millele võidakse korraldada ka teisi sotsiaalteenuseid. Kohalik omavalitsus peab osutama järgnevaid sotsiaalteenuseid: koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamise teenus, võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus, järelhooldusteenus.

Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste tingimuste korra kehtestab kohalik omavalitsus.

Täpsemat infot sotsiaaltoetuste ja –teenuste kohta leiab Sotsiaalministeeriumi kodulehelt ja enda kohalikus omavalitsusest või selle koduleheküljelt.

Kohaliku omavalitsuste kontaktid on kättesaadavad siit: https://www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused

 

Kohaliku omavalitsuse poole pöördudes saad tasuta nõustamist valla- või linnavalitsuse sotsiaaltöötajalt, samuti saab esitada taotluse sotsiaalteenuse ja –toetuse saamiseks. Taotlemise esitamise järel hindab KOV abivajadust (iseseisvat ja majanduslikku toimetulekuvõimet) ning omavahelises koostöös püütakse leida sobivaim lahendus.

 

Täpsem info:

Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv

Sotsiaalministeerium https://www.sm.ee/et/kohaliku-omavalitsuse-korraldatavad-sotsiaalteenused